พระพุทธศาสนา

คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


สาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ความสำคัญของพระพุทธศาสนา  ประวัติและชาดก
แผนการจัดการเรียนรู้    การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
แผนการจัดการเรียนรู้    การเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา
แผนการจัดการเรียนรู้    การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  หน้าที่ชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธและชาวพุทธตัวอย่าง
แผนการจัดการเรียนรู้    การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  การบริหารจิตและการเจริญปัญญา
แผนการจัดการเรียนรู้    การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและเทศกาลสำคัญ
แผนการจัดการเรียนรู้    การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  สัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
แผนการจัดการเรียนรู้    การเรียนรู้แบบทดสอบการเรียนรู้
แหล่งที่มา  สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด
บรรณานุกรม

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s